Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PUUR treinreizen

Definities

De boeking

Informatie

Voor de reis

Annuleringskosten

Uitvoering van de reis

Aansprakelijkheid

Verplichtingen reiziger

Overige bepalingen

Calamiteitenfonds

DEFINITIES

Artikel 1 – Definities

Organisator: PUUR treinreizen B.V.
Reiziger: iedere persoon die met PUUR treinreizen B.V. een overeenkomst betreffende een reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: personenvervoer, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van PUUR treinreizen B.V.
Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze voorwaarden waarbij PUUR treinreizen B.V. zich tot de reiziger verbindt tot het verschaffen van de reis.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een pakketreis of indien de voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele reisdienst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door PUUR treinreizen B.V. aangeboden of overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2 Gekoppelde reisarrangementen

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de reisdiensten die niet met PUUR treinreizen B.V. zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die reisdienst van toepassing.

2.3 Reisdiensten

Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op zichzelf staande reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van PUUR treinreizen B.V., tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van PUUR treinreizen B.V..

2.4 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze voorwaarden.

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van PUUR treinreizen B.V. uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens PUUR treinreizen B.V. verstrekte informatie. Informatie in publicaties van reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van PUUR treinreizen B.V. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod

Alle offertes en aanbiedingen door PUUR treinreizen B.V. zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door PUUR treinreizen B.V.

3.3 Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de reiziger van het aanbod van PUUR treinreizen B.V.

3.4 Vergissingen

Vergissingen en kennelijke fouten in het aanbod binden PUUR treinreizen B.V. niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat PUUR treinreizen B.V. heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de reiziger navraag te doen.

3.5 Bijzondere wensen

Bijzondere wensen kunnen als voorkeuren voor of bij het aangaan van de overeenkomst kenbaar worden gemaakt. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

3.6 Bijzondere vereisten

Indien de reiziger uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan PUUR treinreizen B.V. als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. PUUR treinreizen B.V. dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst PUUR treinreizen B.V. het vereiste af dan komt er geen overeenkomst tot stand. Bevestigt PUUR treinreizen B.V. het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet PUUR treinreizen B.V. de reiziger een nieuw aanbod.

3.7 Bevestiging ontvangst van de boeking

Indien aanvaarding door de reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt PUUR treinreizen B.V. de ontvangst van de door de reiziger verstuurde aanvaarding.

3.8 Bevestiging van de boeking

PUUR treinreizen B.V. stuurt onverwijld na de boeking van de reis de boekingsbevestiging en tevens (aanbetalings)factuur.

3.9 Herroeping door reiziger

Een boeking van de reis is definitief na bevestiging van de reiziger. De reiziger heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.

3.10 Minderjarigen

De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 van dit artikel de overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door PUUR treinreizen B.V..

3.11 Boeken voor andere reizigers & communicatie

De reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De reiziger die de reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

INFORMATIE

Artikel 4 – Informatie door PUUR treinreizen B.V.
4.1 Reissom

Vermelde prijzen gelden per persoon in euro, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Informatie door PUUR treinreizen B.V. bij de boeking of onverwijld daarna

Bij het sluiten van de overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt PUUR treinreizen B.V. de reiziger de overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de reiziger.

4.3 Informatie door PUUR treinreizen B.V. voor de reis

Tijdig voor aanvang van de reis ontvangt de reiziger de reisbescheiden en uitgebreide informatie over de geboekte reis.

4.4 Reisdocumenten

De reiziger dient gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. De reiziger draagt zelf de verantwoordelijkheid de benodigde reisdocumenten bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de reiziger.

4.5 Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 2 weken voor vertrek aan de reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de reiziger de reisbescheiden niet 10 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze PUUR treinreizen B.V. onverwijld op de hoogte te stellen. Bij last-minute boekingen wordt de verzending van de reisbescheiden door PUUR treinreizen B.V. afgestemd met de reiziger. Voor spoedverzending van de reisbescheiden of het klaar laten leggen van de tickets op één van de servicepunten in Zwitserland wordt € 35 berekend.

4.6 Informatie over verzekering

PUUR treinreizen B.V. verstrekt de reiziger voor de totstandkoming van de overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. PUUR treinreizen B.V. kan een dergelijke verzekering verplichten mits de reiziger hier voor totstandkoming van de overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de reiziger(s)

Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door PUUR treinreizen B.V. of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de reis dienen dit bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de reiziger hiermee bekend is te melden bij PUUR treinreizen B.V. in verband met eventuele gevolgen voor de reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling
6.1 Aanbetaling

Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 15% van de reissom te zijn voldaan.

6.2 Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de overeenkomst binnen 4 weken voor de aanvangsdatum van de reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de reis te zijn voldaan.

6.3 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Indien de reiziger in verzuim is kan PUUR treinreizen B.V. het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft PUUR treinreizen B.V. het recht de overeenkomst te annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de reiziger in rekening brengen.. De verplichting tot betaling blijft bestaan. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van PUUR treinreizen B.V. onverlet.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling
7.1 Voorwaarden en kennisgeving

Een reiziger kan de reis alleen overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de reis verbonden voorwaarden in overleg met PUUR treinreizen B.V.. De reiziger verzoekt PUUR treinreizen B.V. uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken reisdienstverlener dit toelaten. Indien treinpassen onderdeel zijn van de reis is overdracht van de treinpassen in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de reiziger – een nieuwe treinpas wordt geboekt.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De reiziger en degene die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 – Wijziging door de reiziger
8.1 Wijziging

De reiziger die de reis heeft geboekt kan PUUR treinreizen B.V. schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. PUUR treinreizen B.V. is hier niet toe gehouden. PUUR treinreizen B.V. stelt de reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten. De wijzigingskosten bedragen € 50.

8.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende passagiers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is de annuleringsregeling van artikel 9 lid 2 van toepassing.

Artikel 9 – Annulering door de reiziger
9.1 Annulering

De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de schriftelijke opzegging door PUUR treinreizen B.V. wordt ontvangen, geldt als het moment van opzegging. Bij ontvangst na 17.00 of buiten werkdagen om, wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Annuleringskosten

a) tot en met 43 dagen vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;
b) vanaf 42 dagen tot en met 29 dagen vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom;
c) vanaf 28 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
d) vanaf 21 dagen tot en met 15 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
e) vanaf 14 dagen tot en met 1 dag vóór de dag van vertrek: 90% van de reissom;                                                                                                                                                f) op de vertrekdag of later 100% van de reissom.

Bij vermindering van het aantal personen binnen een boeking waarbij niet alle overeengekomen diensten evenredig kunnen worden verminderd, bedragen de verschuldigde annuleringskosten de reissom minus de werkelijke kostenbesparingen. Indien van toepassing worden inkomsten uit werkelijk alternatief gebruik van de vrijgekomen capaciteit op de annuleringskosten in mindering gebracht.

Artikel 10 – Prijswijziging
10.1 Prijswijziging

PUUR treinreizen B.V. behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden of een verhoging van de wisselkoers van 15%.

10.2 Beëindiging door reiziger

Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de reiziger het recht de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. PUUR treinreizen B.V. stelt de reiziger een redelijke termijn waarbinnen de reiziger schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 11 – Wijziging door PUUR treinreizen B.V.
11.1 Wijzigingen

PUUR treinreizen B.V. heeft het recht voor aanvang van de reis de overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De reiziger wordt hier schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen

Indien noodzakelijk kan PUUR treinreizen B.V. de voornaamste kenmerken van de overeenkomst voor aanvang van de reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis van minimaal gelijke kwaliteit. De reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.3 Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens

Indien PUUR treinreizen B.V. niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de reiziger dan kan PUUR treinreizen B.V. de reis op dit onderdeel wijzigen. De reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

11.4 Termijn

Bij ingrijpende wijzigingen stelt PUUR treinreizen B.V. de reiziger een redelijke termijn waarbinnen de reiziger aan PUUR treinreizen B.V. schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

11.5 Prijsverlaging

Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de reis verminderen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging.

11.6 Kennisgeving

Bij ingrijpende wijzigingen stelt PUUR treinreizen B.V. de reiziger onverwijld op de hoogte van:

  • de wijzigingen,
  • de redelijke termijn waarbinnen de reiziger PUUR treinreizen B.V. schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de reiziger de overeenkomst beëindigt,
  • het gevolg dat indien de reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.
  • indien aangeboden, de inhoud van een vervangende reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.
11.7 Terugbetaling betaalde bedragen

Indien de reiziger op grond van dit artikel de overeenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt PUUR treinreizen B.V. alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de reiziger terug.

Artikel 12 – Opzegging door PUUR treinreizen B.V.
12.1 Opzegging

PUUR treinreizen B.V. kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de reiziger alle voor de reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

– 30 dagen voor aanvang van de reis

b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.2 Terugbetaling betaalde reissom

In de bovenstaande gevallen betaalt PUUR treinreizen B.V. reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals aanschaf materiaal, verzekeringen e.d..

12.3 Beëindiging door toedoen van de reiziger

Ingeval de reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de reiziger onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft PUUR treinreizen B.V. het recht de overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van PUUR treinreizen B.V. onverlet.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid
13.1 Goede uitvoering van de reis

PUUR treinreizen B.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze reisdiensten door PUUR treinreizen B.V. zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden

PUUR treinreizen B.V. zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien PUUR treinreizen B.V. niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij PUUR treinreizen B.V. bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

13.3 Vertraging

Helaas worden (lucht)reizigers steeds meer geconfronteerd met vertragingen. Deze ontstaan door het drukke lucht- en wegverkeer, stakingen en/of stiptheidsacties, extra veiligheidscontroles, weersomstandigheden, technische redenen, te laat gearriveerde medepassagiers, etc. PUUR treinreizen B.V. kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch voor het missen van aansluitend vervoer, afhalers en voor extra kosten. Deze gemaakte kosten zijn voor eigen rekening. Bij het in ontvangst nemen van de (vlieg)tickets accepteert u de condities van vervoer waaronder de (luchtvaart) maatschappij de reizen uitvoert.

Artikel 14 – Conformiteit & non-conformiteit
14.1 Conformiteit

PUUR treinreizen B.V. dient de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

14.2 Oplossing door PUUR treinreizen B.V.

PUUR treinreizen B.V. draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.

14.3 Alternatieve reis

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal PUUR treinreizen B.V. een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de reiziger. De reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

14.4 Beëindiging door de reiziger bij aanzienlijke gevolgen

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en PUUR treinreizen B.V. deze niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de overeenkomst mede het vervoer van Nederland naar de bestemming en vice versa omvat dan voorziet PUUR treinreizen B.V. bij beëindiging door de reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

14.5 Prijsverlaging

In geval van beëindiging op grond van het vorige lid of in het geval de overeenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de reiziger recht op passende prijsverlaging.

14.6 Voorwaarden prijsverlaging

Indien de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de reiziger.

Artikel 15 – Hulp en bijstand
15.1 Verplichte bijstand

PUUR treinreizen B.V. verleent de reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

15.2 Kosten

PUUR treinreizen B.V. brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16  Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
16.1 Toerekening & overmacht

De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

  1. de reiziger;
  2. derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
    c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
16.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van PUUR treinreizen B.V. voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van PUUR treinreizen B.V..

16.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien PUUR treinreizen B.V. aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

16.4 Verzekerde schade

PUUR treinreizen B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

16.5 Verjaring

Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

16.6 Geen accumulatie van vergoedingen

Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door PUUR treinreizen B.V. verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door PUUR treinreizen B.V. of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 17 – Verplichtingen reiziger
17.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van PUUR treinreizen B.V. en de reisdienstverleners op te volgen.

17.2  Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, heeft PUUR treinreizen B.V. dan wel de reisdienstverlener het recht de reiziger de verdere deelname aan de reis of reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de reiziger.

17.3 Waarschuwing

Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van PUUR treinreizen B.V. of reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de reis en andere reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de reizigers en anderen.

17.4 Aansprakelijkheid reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart PUUR treinreizen B.V. van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

17.5 Controle tijdstip terugreis

De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis naar Nederland het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 – Klachten
18.1 Informatie

PUUR treinreizen B.V. verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens in geval van nood van PUUR treinreizen B.V. en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

18.2 Melden ter plaatse

Indien de reiziger meent dat de reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de reis te melden bij de betrokken reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Tevens dient de reiziger deze non-conformiteit bij PUUR treinreizen B.V. te melden.

18.3 Communicatiekosten

De kosten van de noodzakelijke communicatie met PUUR treinreizen B.V. komen voor rekening van PUUR treinreizen B.V.. De reiziger dient voor zover mogelijk de kosten te beperken.

18.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, schriftelijk en met redenen omkleed bij PUUR treinreizen B.V. te zijn ingediend. PUUR treinreizen B.V. is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

18.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig lid 2 van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van PUUR treinreizen B.V. door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 19 – Calamiteitenfonds

PUUR treinreizen B.V. met KvK nummer 77685318 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantieregeling van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Artikel 20 – Overige bepalingen
20.1 Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de reiziger beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

20.2 Toepasselijk recht

Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien PUUR treinreizen B.V. de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen reis richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

20.3 Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

 

Uw reisorganisator

PUUR treinreizen B.V.
Fresia 40
2925 EL Krimpen aan den IJssel
(0031) 06-45068642
info@puurtreinreizen.nl
www.puurtreinreizen.nl

© 2020 PUUR treinreizen B.V.

Niets uit de publicaties mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PUUR treinreizen B.V..