Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PUUR treinreizen

Artikel 1. Inleidende bepalingen 

1.1. PUUR treinreizen B.V.; de reisorganisator.
1.2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij PUUR treinreizen B.V. zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis.
1.3. Reiziger; de wederpartij van PUUR treinreizen B.V. (reiziger of aanmelder).

Artikel 2. Totstandkoming reisovereenkomst 
2.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van PUUR treinreizen B.V. De totstandkoming en aanvaarding van de overeenkomst wordt bekrachtigd door schriftelijke bevestiging van de aanbieding of de ontvangen opdrachtbevestiging als akkoord. Na bevestiging ontvangt de reiziger een factuur.
2.2. Het aanbod van PUUR treinreizen B.V. is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden , doch uiterlijk de volgende werkdag na aanvaarding, onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.
2.3. De reiziger verstrekt PUUR treinreizen B.V. uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door PUUR treinreizen B.V., bijvoorbeeld dieetvoorschriften.
2.4. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger en PUUR treinreizen B.V. verloopt uitsluitend via de aanmelder.
2.5. Kennelijke fouten en vergissingen binden PUUR treinreizen B.V. niet.
2.6. PUUR treinreizen B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3. Reissom 
3.1. De opgegeven reissom is in euro’s en gelden per persoon.
3.2. PUUR treinreizen B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele en niet vooraf te voorziene toeslagen (heffingen, belastingen) door te belasten aan de reiziger ook indien de reissom deels of geheel is voldaan.
3.3. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in het vorige lid af te wijzen. Hij dient van dit recht gebruik te maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
3.4. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft PUUR treinreizen B.V. het recht de overeenkomst op te zeggen. PUUR treinreizen B.V. dient binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik te maken. In dat geval heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden van het desbetreffende onderdeel in de overeenkomst.

Artikel 4. Garantieregeling STO Garant
4.1 Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt PUUR treinreizen B.V. gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op sto-garant.nl.
4.2 Bij elk (reis)aanbod van PUUR treineizen B.V. wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.
4.3 Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan PUUR treinreizen B.V., maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van PUUR treinreizen B.V. niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 5. Betaling 
5.1. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan PUUR treinreizen B.V., maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow is een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener.
5.2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
5.3. Het restant van de reissom moet uiterlijk 4 weken voor de dag van vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Dit kan annulering tot gevolg hebben waarbij de annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de reiziger.
5.4. Indien de overeenkomst binnen 4 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per omgaande voldaan worden.
5.5. Nadat de reissom volledig is betaald worden de reisbescheiden en tickets verstuurd. Bij reizen die plaatsvinden binnen 1 week voor vertrekdatum, worden de reisbescheiden en tickets klaargelegd bij het eerste treinstation of uw hotel in Zwitserland.

Artikel 6. Reisdocumenten en reisbescheiden 
6.1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten. Wanneer dit door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor niet of niet geheel kan maken, komen de kosten met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.
6.2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringkosten op redelijke wijze zijn gedekt.
6.3. PUUR treinreizen B.V. adviseert de reiziger een goede reisbagage-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten.
6.4.Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit bij PUUR treinreizen B.V.

Artikel 7. Wijziging door de reiziger en in-de-plaatsstelling 
7.1. Tot 30 dagen voor vertrek kan de reiziger wijzigingen in de overeenkomst aanvragen. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk aangebracht worden. Bij een gewijzigde reissom dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, (direct) te voldoen. Naast de werkelijke kosten bedragen de wijzigingskosten € 25 per boeking. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 8 van toepassing is.
7.2. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander mits de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 30 dagen vóór vertrek ingediend wordt. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover PUUR treinreizen B.V. voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8. Annulering door de reiziger 
8.1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– bij annulering tot de 43e kalenderdag (inclusief) vóór vertrekdag : de aanbetaling;
– bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 29e dag (inclusief) vóór vertrekdag : 35% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 22e dag (inclusief) vóór vertrekdag : 40% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 15e dag (inclusief) vóór vertrekdag : 50% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 6e dag (inclusief) vóór vertrekdag : 75% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag : 90% van de reissom;
– bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
8.2. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.

Artikel 9. Opzegging door PUUR treinreizen B.V.
9.1. PUUR treinreizen B.V. heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van PUUR treinreizen B.V. aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
9.2. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
9.3. Indien de oorzaak van de opzegging aan PUUR treinreizen B.V. kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van PUUR treinreizen B.V. Of dit het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 13.
9.4. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan PUUR treinreizen B.V. kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Zie artikel 11.

Artikel 10. Wijziging door PUUR treinreizen B.V.
10.1. Door lokale omstandigheden van de bereisde gebieden of andere omstandigheden die hiermee verband houden, behoudt PUUR treinreizen B.V. zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de reis, bijvoorbeeld in de reisroute, het reisschema, plaats van aankomst en vertrek, het vervoer en het verblijf, de tijdstippen waarop en de volgorde waarin geplande excursies worden uitgevoerd, of zelfs de reis te beëindigen wanneer deze reeds is aangevangen. Onder andere omstandigheden worden in ieder geval verstaan de in artikel 11.4 onder a en b genoemde omstandigheden. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel. Wijzigingen in het vervoer en het verblijf kunnen onder meer betreffen de aanwijzing van een ander soort vervoermiddel of andere soort accommodatie en/of andere vervoerder.
10.2. In geval van wijziging doet PUUR treinreizen B.V. de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn.
10.3. PUUR treinreizen B.V. mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
10.4.a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
10.4.b. In dat geval heeft PUUR treinreizen B.V. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en dient van dit recht gebruik te maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 4 weken.
10.5. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of PUUR treinreizen B.V. bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt PUUR treinreizen B.V. er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en overmacht 
11.1. PUUR treinreizen B.V. is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst zoals de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten.
11.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 13.
11.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is PUUR treinreizen B.V. verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die PUUR treinreizen B.V. of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
11.4. PUUR treinreizen B.V. zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan ten gevolge van de hieronder vermelde omstandigheden:
a. oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, staking, uitsluiting, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen.
b. maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
c. fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen wanneer deze derden géén werknemers zijn van PUUR treinreizen B.V. of niet rechtstreeks door PUUR treinreizen B.V. zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
11.5. De aansprakelijkheid van PUUR treinreizen B.V. voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten. Evenmin is PUUR treinreizen B.V. aansprakelijk voor schades die krachtens het van toepassing zijnde geschreven of ongeschreven Internationaal Recht zijn uitgesloten.
11.6. De aansprakelijkheid van PUUR treinreizen B.V. per reiziger wegens overlijden van de reiziger en het ontstaan van fysiek en psychisch letsel, zal nimmer hoger kunnen zijn dan eenmaal de reissom per persoon.
11.7. De aansprakelijkheid voor alle overige schades zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan 50% van de reissom per persoon.
11.8. PUUR treinreizen B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bagage en reisbescheiden.

Artikel 12 – Hulp en bijstand
12.1. PUUR treinreizen B.V. is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. PUUR treinreizen B.V. is gedurende de reis van de reiziger 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer dat in de reisbescheiden vermeld wordt.
12.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan PUUR treinreizen B.V. zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor PUUR treinreizen B.V. bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 13 – Klachten
13.1. Een klacht moet zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze binnen 24 uur gemeld worden bij PUUR treinreizen B.V. De communicatiekosten worden door PUUR treinreizen B.V. vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Bewijs van gemaakte kosten (nota’s) dienen getoond te worden. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en PUUR treinreizen B.V. niet in de gelegenheid is gesteld de klacht te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
13.2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij PUUR treinreizen B.V.
13.4. Op alle geschillen tussen PUUR treinreizen B.V. en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Calamiteitenfonds
PUUR treinreizen B.V. met KvK nummer 77685318 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantieregeling van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

PUUR treinreizen B.V., januari 2014 Krimpen aan den IJssel